Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden van First People W&S, gevestigd te 9723JG Groningen aan de Kalmarweg 14-11 en ingeschreven in het handelsregister te Groningen, onder nummer 74664255.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie First People de overeenkomst sluit.

Gebruiker: First People, de Gebruiker van de algemene voorwaarden.

Werkzaamheden: de door First People en Opdrachtgever overeengekomen taken die Medewerker gaat verrichten voortvloeiende uit de Opdracht.

Activiteiten: De door First People en Opdrachtgever overeengekomen dienstverlening op het gebied van detachering en recruiting, waaronder het plaatsen van vacatures op haar website: firstpeople.nl

Kandidaat/Kandidaten: de door First People aan Opdrachtgever voorgedragen persoon en/of personen voor mogelijke inhuur en/of indiensttreding, in welke vorm dan ook en al dan niet tegen bezoldiging.

Opdracht: Het door Gebruiker schriftelijk aanvaarden van een verzoek (waaronder raamovereenkomsten en eventuele deelovereenkomsten) van Opdrachtgever om Kandidaten aan te dragen die werkzaamheden kunnen verrichten bij, voor en/of via Opdrachtgever of een relatie van Opdrachtgever.

Medewerker(s): werknemer, Kandidaat die te werk wordt gesteld via Gebruiker bij Opdrachtgever.

 

ALGEMENE BEPALINGEN

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, leveringen van zaken en diensten, waaronder de uitvoering van (project) werkzaamheden en activiteiten (zoals het werven en selecteren van Kandidaten). Voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Door het verstrekken van de opdracht aanvaardt Opdrachtgever deze Algemene voorwaarden. Deze Algemene voorwaarden zullen tevens van toepassing worden geacht op toekomstige rechtsverhoudingen tussen Gebruiker en Opdrachtgever.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Gebruiker, waar voor de uitvoering daarvan derden worden ingeschakeld.
 3. Gebruiker wijst de toepasselijkheid van eventueel door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand. Door opdrachtgever gestelde voorwaarden zijn alleen van toepassing indien Gebruiker uitdrukkelijk met deze voorwaarden heeft ingestemd.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in de Overeenkomst en/of uit de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigd mocht(en) worden, dan blijft het overige in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden is bepaald volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht dient te worden genomen.

 

Artikel 3 Contract; uitvoering, opzegging en nawerking

 1. Behoudens de betaaltermijnen zoals deze zijn vermeld in de factuur, zijn de tussen partijen overeenkomen termijnen geen fatale termijnen.
 2. Indien Gebruiker een termijn laat verstrijken, is Gebruiker nimmer in verzuim en kan Opdrachtgever niet zonder meer tot ontbinding van de Overeenkomst, noch tot opschorting van de betalingsverplichting overgaan. In voornoemde gevallen is een voorafgaande en deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarin Gebruiker een redelijke termijn tot nakoming wordt geboden.
 3. Indien partijen een overeenkomst sluiten waarin een resultaat is benoemd, dan geldt dit niet als resultaatverbintenis, maar als een conform het voorgaande lid na te streven resultaat.
 4. Indien Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds opzegt, laat dit onverlet de verplichting van Opdrachtgever om de door Gebruiker reeds verrichte activiteiten en door Medeweker reeds verrichtte werkzaamheden volledig te voldoen.
 5. Alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden van Gebruiker die naar hun strekking bedoeld zijn om na beëindiging van de Overeenkomst te blijven gelden, blijven na de beëindiging onverminderd tussen Gebruiker en Opdrachtgever van kracht.

 

Artikel 4 Facturering en betaling

 1. Opdrachtgever dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Indien Opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening, dan wel enig betaling jegens Gebruiker op te schorten. Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen de door Gebruiker gestuurde factuur dient deze dit binnen acht werkdagen schriftelijk kenbaar te maken bij Gebruiker. Indien Opdrachtgever niet binnen acht werkdagen bezwaar maakt vervallen daarmee alle rechten van Opdrachtgever uit hoofde van de klacht.
 3. Indien Opdrachtgever in gebreke is of in verzuim raakt met het nakomen van één of meer van haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in- en buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Ook is Opdrachtgever vanaf de eerste dag van de schriftelijke dan wel elektronische aanmaning een wettelijke rente van 1% van de nog openstaande factuurbedragen per kalendermaand verschuldigd met een minimumbedrag van Eur 150,- wegens buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Tenzij anders in de offerte is vermeld, zijn de offertes exclusief btw en eventuele overige bijkomende kosten voortkomende uit (fiscale) wetgeving.

 

Artikel 5 Opschorting en ontbinding

 1. Iedere tekortkoming van de Opdrachtgever in de nakoming van haar verplichtingen jegens Gebruiker, geeft Gebruiker het recht haar verplichtingen op te schorten. Gedurende de tijd dat Gebruiker haar verplichtingen opschort laat dit onverlet de verplichting van Opdrachtgever om haar verplichtingen (alsnog) na te komen.
 2. Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet naar behoren haar verplichtingen jegens Gebruiker nakomt, is Gebruiker gerechtigd de Overeenkomst, al dan niet partieel, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, te ontbinden.
 3. Het bepaalde in lid 2 van deze bepaling is van overeenkomstige toepassing indien bij Opdrachtgever sprake is van aanvraag of verlening van surseance van betaling, tot faillietverklaring of van het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling of liquidatie van de zaken van de Opdrachtgever, of van diens overlijden of indien op (een gedeelte van) het vermogen van Opdrachtgever beslag is gelegd, of zij anderszins de beschikking over haar vermogen verliest. Indien één of meer van deze omstandigheden zich voordoen is Opdrachtgever verplicht daar onverwijld aan Gebruiker mededeling van te doen.
 4. In de gevallen genoemd in lid 2 en lid 3 van deze bepaling is iedere vordering die Gebruiker heeft op Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.

 

Artikel 6 Overmacht

 1. In geval van overmacht aan de zijde van Gebruiker kan gebruiker haar verplichtingen uit hoofde van de (project)overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder daarvoor schadevergoeding verschuldigd te zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid die, ook al was deze te voorzien bij de totstandkoming van de overeenkomst, nakoming van afspraken tijdelijk of permanent onmogelijk maakt. Het uitvallen van een Medewerker van Gebruiker door onder andere: ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden, werkweigering, ontslagname etc. valt ook onder overmacht.
 3. Gebruiker zal zich in het geval van een overmacht situatie inspannen om een nieuwe Kandidaat aan te dragen die de Werkzaamheden kan voortzetten.
 4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor het opschorten en/of beëindigen van een overeenkomst en/of de overeengekomen (project)Werkzaamheden, in geval van overmacht.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste weten en zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren. Gebruiker heeft dienaangaande een inspanningsverplichting en geeft geen garantie met betrekking tot de resultaten van de Activiteiten en Werkzaamheden uit hoofde van deze overeenkomst. Behoudens bepalingen van dwingend recht, alsmede inachtneming van normen van redelijkheid en billijkheid is Gebruiker op geen enkele wijze aansprakelijk voor:
  a. tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door een Kandidaat en/of medewerker die door Gebruiker bij Opdrachtgever is aangedragen en/of te werk gesteld,  ook wanneer blijkt dat Kandidaat en/of Medewerker niet voldoet aan de door Opdrachtgever gestelde vereisten.
  b. eenzijdig opzeggen van de arbeidsovereenkomst door de Medewerker;
  c. toedoen of nalaten van de Kandidaat, Medewerker, Opdrachtgever zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de medewerker.
 2. Gebruiker behoud zich zonder opgave van reden het recht voor om vacatures, bedrijfsinformatie en/of ander vormen van uitingen van Opdrachtgever op de site te weigeren danwel met onmiddellijke ingang te verwijderen, zonder dat zij hiervoor schadeplichtig wordt.
 3. Gebruiker zal ingeval van technische problemen met de website of andere diensten, dit in de ruimste zin des woords, zich inspannen om deze zo spoedig mogelijk te herstellen. Voor zover uit deze technische problemen schade voortvloeit voor Opdrachtgever of derden, aanvaardt Gebruiker geen enkele aansprakelijkheid.
 4. De aansprakelijkheid van Gebruiker voor toerekenbare tekortkomingen is te allen tijde beperkt tot 50% van het netto factuurbedrag van de laatst gestuurde factuur dan wel 50% van het factuurbedrag van de afgelopen twee maanden. Niet voor schadevergoeding komen in aanmerking bedrijfs- of gevolgschade zoals bedrijfsstoring, derving van inkomsten, winst en alle andere (in)directe (gevolg)schade, door welke oorzaak ook ontstaan.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van Medewerkers en/of derden wegens vergoeding van schade voortvloeiende uit deze overeenkomst, dit in de ruimste zin des woords.
 6. Opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende en totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
 7. Gebruiker heeft te allen tijde het recht eventuele schade van de Opdrachtgever te voorkomen, beperken en indien mogelijk ongedaan te maken, zonder dat hierdoor verdergaande aansprakelijkheid ontstaat voor Gebruiker. Opdrachtgever dient Gebruiker hiervoor een redelijke termijn te geven en volledig medewerking te verlenen.
 8. Indien schriftelijk niet anders is overeengekomen, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever jegens Gebruiker, uit welke hoofde dan ook, in ieder geval na één (1) jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 8 E-mail en internetgebruik

Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, zal de correspondentie tussen partijen veelal door middel van E-mail en internet plaatsvinden. Aan het gebruik daarvan kleven echter risico’s zoals (maar niet beperkt tot) het verspreiden van computervirussen en manipulatie van de content. Gebruiker is niet aansprakelijk voor enige schade die daaruit mogelijk zou voortvloeien. In geval van twijfel over de inhoud van een door Gebruiker verstrekt werkomschrijving is de data op de computersystemen van Gebruiker bepalend.

 

Artikel 9 Geheimhouding

 1. Opdrachtgever zal de privacywetgeving in acht nemen en de Kandidaat gegevens alleen gebruiken waartoe zij door Kandidaat ter beschikking zijn gesteld. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker van iedere mogelijke aanspraak van Kandidaat hieromtrent. Kandidaat gegevens mogen door Opdrachtgever niet anders worden gebruikt dan voor intern gebruik. Het is Opdrachtgever niet toegestaan gegevens naar derden door te sturen. Het aannemen van een Kandidaat door derden, vanwege het doorsturen van Kandidaat gegevens, resulteert in een boete als in artikel 12 lid 3, die Opdrachtgever verschuldigd is aan Gebruiker.
 2. Indien Gebruiker op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan de door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 10 Toepasselijk recht en Forumkeuze

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Groningen is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van enig geschil tussen partijen ontstaan of voortkomend uit onderhavige overeenkomst tenzij uitdrukkelijk anders en dwingendrechtelijke voortvloeit uit de wet of internationale verdragen.
 2. Het Weens Koopverdrag is uitgesloten op alle rechtsbetrekkingen, dit in de ruimste zin des woords, tussen Gebruiker en Opdrachtgever.


WERVING EN SELECTIE

 

Artikel 11 Werving en selectie samenwerking

 1. Opdrachtgever is slechts een vergoeding voor een Kandidaat verschuldigd op het moment dat enige vorm van samenwerking binnen één jaar na voorstellen van Kandidaat, al dan niet bezoldigd, tussen Kandidaat en Opdrachtgever is ontstaan. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is deze vergoeding gelijk aan 19% van het bruto jaarsalaris van de Kandidaat met een minimumbedrag van Eur 7.500,-.
 2. Onder bruto jaarsalaris wordt verstaan: het bruto jaarsalaris inclusief een (eventuele) dertiende maand, vakantiegeld en geldelijke waarde van een leaseauto (leasebijdrage) die Kandidaat gaat verdienen bij indiensttreding. Het bruto jaarsalaris wordt in alle gevallen – ook wanneer sprake is van een deeltijdfunctie en/of dienstverband korter dan een jaar – gebaseerd op een volledige werkweek (40u pw) en een vol jaar.
 3. De werving en selectie overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, zowel Gebruiker als Opdrachtgever kan te allen tijde de Overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken.
 4. Tussen Kandidaten en Gebruiker ontstaat nimmer een overeenkomst. Gebruiker faciliteert enkel het vinden van een geschikte Kandidaat voor Opdrachtgever.
 5. De factuur voor de bemiddeling van een Kandidaat wordt verstuurd wanneer het contract tussen Opdrachtgever en Kandidaat getekend is en uiterlijk op de eerste dag dat de samenwerking tussen Kandidaat en Opdrachtgever van start gaat.
 6. Indien tussen Opdrachtgever en Kandidaat hoogstens twee maanden voorafgaand aan introductie een sollicitatiegesprek heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever voor de introductie geen betaling verschuldigd. Opdrachtgever draagt ter zake de bewijslast en dient deze binnen 72 uur na voorstellen Kandidaat aan Gebruiker te overhandigen. Ieder contact tussen Opdrachtgever en Kandidaat meer dan twee maanden voorafgaand aan introductie door Gebruiker heeft geen gevolgen voor de betalingsverplichting van Opdrachtgever.
 7. Bij gebreke van overhandigen van te verstrekken informatie genoemd in lid 6 van deze bepaling, kan Opdrachtgever zich niet beroepen op lid 6 van deze bepaling en zal deze worden gehouden aan betaling van de verschuldigde commissie aan Gebruiker.

Artikel 12: Aanbieden dienstverband

 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke overeenstemming een Kandidaat in dienst te nemen of direct of indirect arbeid te laten verrichten.
 2. Van lid 1 kan alleen worden afgeweken na schriftelijke overeenstemming tussen Gebruiker en Opdrachtgever. Indien deze overeenstemming wordt bereikt, is Opdrachtgever bevoegd, tegen een vergoeding aan Gebruiker, de Kandidaat een dienstverband aan te bieden.
 3. Indien Opdrachtgever het in lid 1 en/of 2 bepaalde niet nakomt, verbeurt Opdrachtgever een direct opeisbare, niet voor rechterlijke matiging en/of compensatie vatbare, boete ten bedrage van €35.000,00 exclusief BTW per overtreding en van €250,00 exclusief BTW voor elke dag dat de desbetreffende overtreding of niet nakoming voortduurt. De verschuldigdheid van de boete laat onverlet het recht van Gebruiker tot het vorderen van volledige schadevergoeding.

 

 

 Versienummer: 2.0 – geldig vanaf 25 maart 2019