Privacyverklaring

Privacy Statement

Dit privacy statement geldt voor alle persoonsgegevens die First People verwerkt. Met persoonsgegevens bedoelen wij: alle informatie waar we jou mee kunnen identificeren. In dit privacy statement beschrijven we hoe we persoonsgegevens verwerken en beveiligen.

Bij First People wordt serieus omgegaan met de privacy van onze relaties. Wij hebben dan ook de passende technische en organisatorische maatregelen genomen om te zorgen dat jouw persoonsgegevens op een veilige manier verwerkt en opgeslagen worden. Alleen geautoriseerde medewerkers van First People hebben toegang tot jouw persoonsgegevens.

Wanneer je jouw persoonsgegevens met ons deelt (via onze website, email of op elke andere wijze) verklaar je jezelf akkoord met dit Privacy statement en verklaar je deze te hebben gelezen en begrepen. Ook stem je er mee in dat we jouw persoonsgegevens mogen verwerken en opslaan conform dit Privacy Statement. Het is niet verplicht om (alle) persoonsgegevens met ons te delen. Dit kan echter tot gevolg hebben dat we onze diensten niet optimaal kunnen verlenen.

First People verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden die handelen uit hoofde van hun betreffende wettelijk verplichting of die zich akkoord hebben verklaard persoonsgegevens te verwerken volgens de geldende wet- en regelgeving en dit Privacy Beleid.

Wie is First People

First People is een arbeidsbemiddelingsbureau dat zich ten doel heeft gesteld om haar relaties gedurende hun carrière te voorzien van passende banen, die nog beter aansluiten bij hun voorkeuren en wensen dan hun huidige baan. First People is vooral actief in de ICT branche en het werkveld beslaat voornamelijk Noord Holland, Zuid Holland, Utrecht en Noord-Brabant. First People is gevestigd in Groningen en staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 67863086.

Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

Bij First People hebben we als gemeenschappelijk doel onze relaties te helpen aan een betere werkomgeving. Wij verzamelen, verwerken en bewaren persoonsgegevens met het doel onze relaties op het juiste moment te kunnen informeren met de juiste functie. Wij streven naar een kwalitatieve, efficiënte en effectieve dienstverlening en resultaat.

Persoonsgegevens die wij verwerken en op welke wijze wij dit doen.

Wanneer jij je bij ons inschrijft, reageert op een vacature op onze website, ons een mail stuurt of wanneer je contact opneemt met een van onze medewerkers, worden de door jou verstrekte persoonsgegevens opgenomen in onze database, om deze te beheren en zodat we contact met je kunnen opnemen. We doen ons uiterste best om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Desondanks kunnen wij geen garantie geven over de veiligheid van gegevens die via internet verzonden worden.

Om een goede en gepersonaliseerde dienstverlening te kunnen leveren is het noodzakelijk dat per individu een profiel wordt aangemaakt. Hiervoor zijn een aantal persoonsgegevens noodzakelijk. Voor het ondersteunen van sollicitatiegesprekken, het op maat aanbieden van onze diensten en communiceren omtrent passende baanmogelijkheden gedurende jouw loopbaan, verwerken wij jouw cv en andere daarvoor relevante gegevens.

Bewaartermijn en opslag van jouw persoonsgegevens

Wanneer je solliciteert of reageert op een vacature van onze opdrachtgevers bewaren we jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is om het sollicitatietraject af te ronden. Wanneer we vermoeden je in de nabije toekomt passende baanmogelijkheden te kunnen aanbieden bij onze opdrachtgevers, zullen we je persoonsgegevens langer bewaren. De persoonsgegevens die wij opslaan staan op een lokale server in een beveiligde omgeving. Alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot jouw gegevens.

Het gebruik van cookies

De website van First People biedt de functionaliteit om voorkeursinstellingen en favoriete vacatures op te slaan. Het opslaan van jouw voorkeuren en favorieten gebeurd door middel van cookies die op jouw apparaat worden opgeslagen. Indien gewenst kun je dit uitschakelen in je browserinstellingen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

We zullen je persoonsgegevens niet doorsturen naar derden met als doel deze gebruiken voor direct marketing doeleinden. First People verstrekt jouw persoonsgegevens in principe alleen aan derden voor zover dat noodzakelijk is om onze diensten aan jou te verlenen. Je kunt hierbij denken aan het doorgeven van persoonsgegevens om jouw sollicitatietraject bij onze opdrachtgever te doorlopen.

We behouden ons het recht voor je persoonsgegevens met derden te delen als: we hiertoe gehouden zijn vanwege een wettelijke bepaling, dit noodzakelijk is vanwege een rechtszaak of wanneer wij onze eigen rechten hiermee kunnen beschermen.

In alle gevallen zullen we ons inspannen om derden in overeenstemming met ons Privacy Statement persoonsgegevens te laten verwerken.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen

Via info@firstpeople.nl kun je een verzoek indienen om je gegevens in te zien, aan te passen en/of te laten verwijderen. Wij zullen hier zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de wettelijk gestelde termijn gehoor aan geven.

Wijzigingen in dit Privacy Statement

First People behoud zich het recht voor eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wijzigingen worden gepubliceerd op onze website.

Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Wanneer je van mening bent dat wij bij het uitvoeren van onze werkzaamheden in strijd handelen met de wet en regelgeving omtrent privacy en persoonsgegevens, verzoeken we je vriendelijk contact op te nemen met onze Functionaris voor het beheer van persoonsgegevens. Dit kan telefonisch via 050 3050215 of via info@firstpeople.nl. We proberen hier snel op te reageren. Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens via Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.